क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ अषाढ २५ ३७ औँ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (SEDP) सम्वन्धी सूचना । 212.69 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ अषाढ २५ रा. प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्वन्धी सूचना । 237.06 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ वैशाख १३ वैदेशिक तालिम सम्वन्धि सूचना | 589.92 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ वैशाख १३ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | 1.06 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ४ स्थानीय तहको दरवन्दी विवरण 1.51 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ३ स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना 2.27 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ३ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ 2.38 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र १९ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | 485.21 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र १९ सेवाकालिन तालिम सम्वन्धि सूचना | 431.78 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
१० २०७४ चैत्र १६ Disaster Risk Reduction to Implement the Sendai Framework (Doctor Degree) अध्ययनको लागि आबेदन सम्बन्धमा 220.1 KB डाउनलोड गर्नुहोस्

   धेरै डाउनलोड गरिएको

क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ४ स्थानीय तहको दरवन्दी विवरण 1.51 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ३ स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना 2.27 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ३ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ 2.38 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ मंसिर २० छात्रवृतिको सूचना 157.54 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ आश्विन २३ प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/०६/२३) 450.04 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १७ प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/०५/१७) 202.14 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ३१ चिन सरकारको सहयोगमा निजामती कर्मचारी अस्पतालको स्तरोन्नति र पुन: निर्माण आयोजना कार्यन्वयन सम्झौता | 760.86 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ श्रावण २२ प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/०४/२२) 842.56 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ११ प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/०४/११) 201.75 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २२ प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/०३/२२) 720.35 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ जेष्ठ ४ प्रेस वक्तव्य (२०७४/०२/०४) 406.87 KB डाउनलोड गर्नुहोस्

   धेरै डाउनलोड गरिएको

क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ आश्विन २३ प्रेस विज्ञप्ति (२०७४/०६/२३) 450.04 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक ७ नवनियुक्त राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको निजामति सेवामा प्रवेश | 1.09 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २२ निजामती कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा 455.87 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ श्रावण २ प्रेस विज्ञप्ती- निजामती सेवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा बढुवा व्यवस्थापन 657.65 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र १३ कामकाज गर्न खटिएकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने सम्वन्धमा | 623.82 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ कार्तिक ६ Online Sheetroll Registration सम्वन्धी परिपत्र सम्वन्धमा | 1.31 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ आश्विन २२ निजामती किताखानामा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रयोजनका पत्रहरु पठांउदा अनिवार्य रुपमा कर्मचारी संकेत नं उल्लेख गरी पठाउने सम्बन्धी परिपत्र 46.07 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २९ प्रगति प्रतिवेदन 1.23 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २५ स्वीकृत दरवन्दीभित्र करारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मात्र आ.व. २०७४।७५ बाट लागु हुने गरी सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा । 75.83 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ७ वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृति मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा | JDS Master Degree Scholarship to Japan 1.13 MB डाउनलोड गर्नुहोस्

   धेरै डाउनलोड गरिएको

क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक १२ परिपत्र 692.6 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ माघ २३ सवारी साधन खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना | 217.66 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ३१ शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना | 148.72 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ११ मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना 1.19 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २४ शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना | 175.61 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २३ निजामती सेवामा समावेशीकरणको प्रभाव अध्ययन मुल्यांकन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | 336.99 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ निजामती सेवामा समावेशीकरण प्रभाव मुल्यांकन सम्बन्धी प्रस्तावहरुको प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | 116.43 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २८ सवारी साधन खरिद कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना | 241.98 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २४ निजामती सेवामा समावेशी व्यवस्थाको प्रभाव मुल्यांकन सम्वन्धि अध्ययन गराउन परामर्श सेवा खरिद सम्वन्धि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना | 147.6 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ श्रावण २५ बोलपत्र/दरभाउपत्र (मसलन्द र पिउनेपानी आपूर्ति) आव्हान गरिएको सूचना 783.41 KB डाउनलोड गर्नुहोस्

   धेरै डाउनलोड गरिएको

क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ श्रावण २५ बोलपत्र/दरभाउपत्र (मसलन्द र पिउनेपानी आपूर्ति) आव्हान गरिएको सूचना 783.41 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक २४ निजामती सेवामा समावेशी व्यवस्थाको प्रभाव मुल्यांकन सम्वन्धि अध्ययन गराउन परामर्श सेवा खरिद सम्वन्धि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना | 147.6 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २८ सवारी साधन खरिद कार्यको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना | 241.98 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ३१ मिति २०७४।५।३० को निर्णयानुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाईएका रा प अनं प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू 197.82 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ३१ मिति २०७४।५।३० को निर्णयानुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाईएका रा प अनं द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरू 195.18 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ३० संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत कामकाज गर्न खटाइएका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको विवरण 1.08 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २९ स्थानीय निकायमा कामकाज गर्न खटाईएका खरिदारहरुको विवरण 593.22 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २९ स्थानीय निकायमा कामकाज गर्न खटाईएका ना.सु.हरुको विवरण 588.26 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २७ सरुवा तथा काज स्थगन फुकुवा गरिएको सूचना | 206.54 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १९ सरुवा तथा काजका निर्णय हाललाइ स्थगित गरिएकाे 204.99 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १६ राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको सरुवा तथा काज २०७४ 9.95 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १५ सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ 174.83 KB डाउनलोड गर्नुहोस्

   धेरै डाउनलोड गरिएको

क्र.स मिती शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ३१ मिति २०७४।५।३० को निर्णयानुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाईएका रा प अनं प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू 197.82 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २९ स्थानीय निकायमा कामकाज गर्न खटाईएका ना.सु.हरुको विवरण 588.26 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ३० संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत कामकाज गर्न खटाइएका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको विवरण 1.08 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १६ राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको सरुवा तथा काज २०७४ 9.95 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
छात्रवृत्ति समितिको बैठकको क्रम बैठकको मिति आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
३१४अाै‌‌ बैठक २०७५ अषाढ २४ 2.42 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३१३अाै‌‌ बैठक २०७५ अषाढ ३ 2.32 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३१२अाै‌‌ बैठक २०७५ जेष्ठ १४ 1.96 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३११अाै‌‌ बैठक २०७५ जेष्ठ ६ 604.85 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३१०अाै‌‌ बैठक २०७५ वैशाख २८ 1.06 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०९अाै‌‌ बैठक २०७५ वैशाख १२ 4.28 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०८ अाै‌‌ बैठक २०७४ चैत्र १५ 1.71 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०७ अाै‌‌ बैठक २०७४ फाल्गुन २८ 265.97 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०६ अाै‌‌ बैठक २०७४ फाल्गुन १५ 713.14 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
३०५ अाै‌‌ बैठक २०७४ माघ २२ 1.9 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
विषय प्रकार आ.व. आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
ईन्जिनियरिङ्ग (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 1.72 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
ब्यवस्थापन (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 9.44 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
बि.डि.एस (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 3.39 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
एम. बि. बि. यस. (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 10.28 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
ईन्जिनियरिङ्ग (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 17.77 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 4.23 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
नर्सिङ्ग (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 318.17 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
कृषि बिज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 127.24 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
वन विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 129.62 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
पशु स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान (अन्तिम) केन्द्रीयस्तर छात्रवृत्ति २०७३/०७४ 598.58 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
मिती पद सेवा समूह​ बढुवा सूचना नं. बढुवा समितिको बैठक संख्या आ.व. डाउनलोड
२०७४ चैत्र १० नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ३२८/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन २१०/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व १८६/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा १८५/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन १८४/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ९९-०७४/७५ ९९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ चैत्र ८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे २८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ फाल्गुन २८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - १७१-०७४/७५ महिला विकास अधिकृत २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ फाल्गुन २८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क १४७-०७४/७५ तथ्याङ्क अधिकृत २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ फाल्गुन १४ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास १०५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ फाल्गुन १४ उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ८८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ फाल्गुन १४ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ माघ ४ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ११३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ माघ १ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - १११-०७४/७५ प्रमुख महिला विकास अधिकृत २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ माघ १ उप सचिव नेपाल वन सेवा फरेष्ट रिसर्च ११०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ माघ १ उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री १०९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ माघ १ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी १०८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २९ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स १०७/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २९ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह १०६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २९ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. १०४-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा मत्स्य १०३/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह १०२/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार १०१/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह १००-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २६ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी/हाइड्रोजियोलोजी ९५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २६ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ९४-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २६ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ९३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २६ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ९२-०७३/७४ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २५ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स ३५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ९१-०७४/७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ९०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २५ उप सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ८९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २४ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व ८७-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २४ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा ८६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २४ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ८५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २४ उप सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ८४-०७४/७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २२ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा - ४४-०७४/७५ पुस्तकालय विज्ञान २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २२ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व ४३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २२ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ४२-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २२ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - ४१-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २० उप सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह ४०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २० उप सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी ३९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २० उप सचिव नेपाल वन सेवा - ३८-०७४/७५ स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस २० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट २३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १९ उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ३७-०७४/७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १९ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ३६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १९ उप सचिव नेपाल वन सेवा बाली संरक्षण समूह ३४-०७४/७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १८ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ३३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १८ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. ३२-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १८ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा मत्स्य ३१-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह ३०/०७३-७४ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार २९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - २६-०७४/७५ मेकानिकल/नि.उ.स. २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर २५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन २४/०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १३ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी २२-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १३ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे २१-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १२ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल २०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १२ उप सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क १९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १२ उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - १८-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व १७-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा १६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन १५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १० उप सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - १४-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ८ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. १४६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ८ सह सचिव नेपाल शिक्षा सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन ६०/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ६ सह सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह ५९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ६ सह सचिव नेपाल वन सेवा - ५८-०७४/७५ फरेष्ट रिसर्च २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ६ सह सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री ५७-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ५ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ५६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ५ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ५५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ५ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री ५४-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ५ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - ५३-०७४/७५ जियोलजी/हाइड्रोजियोलजी २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ४ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर ५२-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ४ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ५१-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ४ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ५०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ३ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ४९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ३ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ४८-७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ३ सह सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ४६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस ३ सह सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - ४५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १ सह सचिव नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन १३-०७३/७४ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ पुस १ सह सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह १२-०७३/७४ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २९ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह ११-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २९ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी १०-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २९ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ९-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २८ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ७-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २८ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ६-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २७ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ५-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २७ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ४/०७४-७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २७ सह सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ३-०७४/७५ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २५ सह सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - २-०७४/७५ १५९२ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ मंसिर २५ सह सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - १/०७४-७५ १५९१ २०७४/०७५ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ आश्विन ७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी/जनरल जियोलोजी ८४-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ आश्विन ७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी/जनरल जियोलोजी ३०/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ जेष्ठ १८ खरिदार एकिकृत - ९३०-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख १८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व २२७-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख १८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा २२६-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख १८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन २२५-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख १५ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व १११/०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख १५ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन ११०/०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख ९ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ६०२/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख ८ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ४०९/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७४ वैशाख ७ नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन २६५/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २९ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २१२-०७३/७४ महिला विकास अधिकृत २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २९ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २११-०७३/७४ प्रशिक्षण/टेक्सटाइल अधिकृत २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २९ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २१०-०७३/७४ समाजशास्त्री २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २९ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २०९-०७३/७४ कम्प्युटर इन्जिनियर २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २८ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क १७६/०७३-७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २६ शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन २३९-०७२/७३ (आ.व. ०७२/७३ को रोकिएको विज्ञापन) २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र ७ उप सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ९९-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ९७-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह ९२-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ चैत्र २ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ८८-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १८ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - १०८/०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १८ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - १०९-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १८ उप सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह १०७-०७३/७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी १०६-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल वन सेवा - १०५-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री १०४-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - १०३-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १६ उप सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह ५४-०७३/७४ - २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १३ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व १०२-०७३/७४ १५५६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १३ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा १०१-०७३/७४ १५५५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १३ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन १००-०७३/७४ १५५४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १२ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह ९८-०७३/७४ १५५२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ११ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स ९६-०७३/७४ १५५० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ११ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ९५-०७३/७४ १५४९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ११ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ९४-०७३/७४ १५४८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ११ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. ९३-०७३/७४ १५४७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार ९१-०७३/७४ १५४५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ९०-०७३/७४ १५४४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री ८९-०७३/७४ १५४३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन १० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इन्जि. जियोलोजी ८६-०७३/७४ १५४१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - ८५-०७३/७४ १५४० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इल्क्ट्रिकल/जनरल इल्क्ट्रिकल ८२-०७३/७४ १५३९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर ८१-०७३/७४ १५३८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ८०-०७३/७४ १५३७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ९ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ७९-०७३/७४ १५३६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ७८-०७३/७४ १५३५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ७७-०७३/७४ १५३४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ७६-०७३/७४ १५३३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७५-०७३/७४ १५३२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ७ उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन ५८-०७३/७४ १५३१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ६ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - ५६-०७३/७४ १५२९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ६ उप सचिव नेपाल विविध सेवा - ५५-०७३/७४ १५२८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ६ उप सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी ५३-०७३/७४ १५२७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ६ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ६५-०७३/७४ १५२६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ३ उप सचिव नेपाल वन सेवा - ५२-०७३/७४ १५२५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ३ उप सचिव नेपाल वन सेवा - ५१-०७३/७४ १५२४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन ३ उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ५०-०७३/७४ १५२३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ४९-०७३/७४ १५२२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - राजश्व ४८-०७३/७४ १५२१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - लेखा ४७-०७३/७४ १५२० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २ उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - सामान्य प्रशासन ४६-०७३/७४ १५१९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २७ उप सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ४५-०७३/७४ १५१७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह ४४-०७३/७४ १५१६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २७ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ इन्जिनियरिङ्ग ४३-०७३/७४ १५१५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २६ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ४२-०७३/७४ १५१४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २६ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृइकोनोमिकल मार्केटिङ्ग समूह ४१-०७३/७४ १५१३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २६ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ४०-७३/७४ १५१२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २६ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ३९-०७३/७४ १५११ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २४ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह ३७/०७३-७४ १५०९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २४ उप सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार ३६/०७३-७४ १५०८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २१ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ३५-०७३/७४ १५०६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २१ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री ३४-०७३/७४ १५०५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २१ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ३३-०७३/७४ १५०४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ २१ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इन्जि. जियोलोजी ३२-०७३/७४ १५०३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी समूह/ हाइड्रोलोजी उपसमूह ३१-०७३/७४ १५०१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इल्क्ट्रिकल/जनरल इल्क्ट्रिकल २६-०७३/७४ १५०० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १८ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर २५/०७३/७४ १४९९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन २४-०७३/७४ १४९८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट २३-०७३/७४ १४९७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १५ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी २२-०७३/७४ १४९६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १४ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे २१-०७३/७४ १४९५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १४ उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल २०-०७३/७४ १४९४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १४ सह सचिव नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व ७४-०७३/७४ १४९३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १३ सह सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - ७१ -०७३/०७४ १४९२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १२ सह सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - १५-०७३/७४ १४९१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ ११ सह सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ७३-०७३/७४ १४८९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ ११ सह सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ७२-०७३/७४ १४८८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ ११ सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ७०-०७३/७४ १४८७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स ६९-०७३/७४ १४८६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ६८-०७३/७४ १४८५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ १० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. ६७-०७३/७४ १४८४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ ८ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा मत्स्य ६६-०७३/७४ १४८१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ ८ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर ६४-०७३/७४ १४८० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ ८ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ६३-०७३/७४ १४७९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ माघ ८ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ९-०७३/७४ १४८२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २९ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ६२-०७३/७४ १४७८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २९ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ६१-०७३/७४ १४७७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २९ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ६०-०७३/७४ १४७६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २८ सह सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ५९-०७३/७४ १४७५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २८ सह सचिव नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन १९-०७३/७४ १४७४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २७ सह सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी १८-०७३/७४ १४७३ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २७ सह सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह १७-०७३/७४ १४७२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २६ सह सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - १६/०७३-७४ १४७० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २३ सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - १४-०७३/७४ १४६८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २३ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी १३-०७३/७४ १४६७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २२ सह सचिव नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार ११-०७३/७४ 1465 २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २२ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री १०-०७३/७४ १४६४ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २१ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी/जनरल जियोलोजी ८-०७३/७४ १४६२ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २१ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा माइनिङ् ७-०७३/७४ १४६१ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २१ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/हाइड्रोपावर ६-०७३/७४ १४६० २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ५-०७३/७४ १४५९ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ४-०७३/७४ १४५८ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस २० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ३-०७३/७४ १४५७ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस १९ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे २-०७३/७४ १४५६ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ पुस १९ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल १-०७३/७४ १४५५ २०७३/०७४ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० नायब सुब्बा नेपाल विविध सेवा - ६४१/२०७२-७३ ८३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० नायब सुब्बा नेपाल विविध सेवा - ६२६/२०७२-७३ ७९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - - ४३३/२०७२-७३ ७६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० नायब सुब्बा नेपाल प्रशासन सेवा - - २८५/२०७२-७३ ७३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - - २४१/२०७२-७३ ७२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल प्रशासन सेवा - - २४०/२०७२-७३ ७१/प्रकाशन २०७१/०७२ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) नेपाल विविध सेवा - २२३/२०७२-७३ ६४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० शाखा अधिकृत वा साे सरह (रा.प.तृ.) आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क १८६/२०७२-७३ ६१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल वन सेवा - १८५/२०७२-७३ १४४७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - १८४/२०७२-७३ १४४६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल विविध सेवा - १०८/२०७२-७३ १४४५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ९०/२०७२-७३ १४४४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा - ११०/२०७२-७३ १४४३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन १०९/२०७२-७३ १४४२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह १०७/२०७२-७३ १४४०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल वन सेवा - १०६/२०७२-७३ १४३९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह १०५/२०७२-७३ १४३८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - १०४/२०७२-७३ १४३७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - १०३/२०७२-७३ १४३६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - १०२/२०७२-७३ १४३५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - प्रशासन १०१/२०७२-७३ १४३४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - १००/२०७२-७३ १४३३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह ९९/२०७२-७३ १४३२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ९८/२०७२-७३ १४३१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृइकोनोमिकल मार्केटिङ्ग समूह ९७/२०७२-७३ १४३०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ९६/२०७२-७३ १४२९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ९५/२०७२-७३ १४२८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. ९४/२०७२-७३ १४२७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा फिसरीज समूह ९३/२०७२-७३ १४२६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह ९२/२०७२-७३ १४२५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा - ९१/२०७२-७३ १४२४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री ८९/२०७२-७३ १४२२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ८८/२०७२-७३ १४२१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - ८७/२०७२-७३ १४२०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी समूह/ हाइड्रोलोजी उपसमूह १४१९/प्रकाशन १४१९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - ८४/२०७२-७३ १४१७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ८२/२०७२-७३ १४१५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ८०/२०७२-७३ १४१३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ७९/२०७२-७३ १४१२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - ७८/२०७२-७३ १४११/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट २४/२०७२-७३ १४१०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे ७७/२०७२-७३ १४०९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ७६/२०७२-७३ १४०८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क ७५/२०७२-७३ १४०७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव आर्थिक, योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क २०/२०७२-७३ १४०६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल शिक्षा सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन ५२/२०७२-७३ १४०५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल विविध सेवा - ५१/२०७२-७३ १४०४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह ५०/२०७२-७३ १४०३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल वन सेवा - ४९/२०७२-७३ १४०२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ४८/२०७२-७३ १४०१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा - ४७/२०७२-७३ १४००/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - ४६/२०७२-७३ १३९८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - लेखापरीक्षण ४५/२०७२-७३ १३९७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - प्रशासन ४४/२०७२-७३ १३९६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह ४२/२०७२-७३ १३९२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ४१/२०७२-७३ १३९१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा - ४०/२०७२-७३ १३९०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ३८/२०७२-७३ १३८८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली विकास ३७/२०७२-७३ १३८७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. ३६/२०७२-७३ १३८६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा मत्स्य ३५/२०७२-७३ १३८५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल कृषि सेवा - ३४/२०७२-७३ १३८४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ३३/२०७२-७३ १३८३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री ३२/२०७२-७३ १३८२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ३१/२०७२-७३ १३८१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी समूह/ हाइड्रोलोजी उपसमूह ३०/२०७२-७३ १३८०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - २९/२०७२-७३ १३७९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा - २८/२०७२-७३ १३७८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन २५/२०७२-७३ १३७५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी २३/२०७२-७३ १३७३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे २२/२०७२-७३ १३७२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० उप सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल २१/२०७२-७३ १३७१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल शिक्षा सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन ७४/२०७२-७३ १३६९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल विविध सेवा - ७३/२०७२-७३ १३६८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह ७२/२०७२-७३ १३६७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल वन सेवा बोटानी ७१/२०७२-७३ १३६६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ६९/२०७२-७३ १३६४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - - ६८/२०७२-७३ १३६३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा - ६७/२०७२-७३ १३६२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा खाद्य पोषण तथा गुण नियन्त्रण समूह ६६/२०७२-७३ १३६१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ६५/२०७२-७३ १३६०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा भेटेरीनरी ६४/२०७२-७३ १३५९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृइकोनोमिकल मार्केटिङ्ग समूह ६३/२०७२-७३ १३५८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह ६१/२०७२-७३ १३५६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ६०/२०७२-७३ १३५५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री ५९/२०७२-७३ १३५४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे ५८/२०७२-७३ १३५३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी/जनरल जियोलोजी ५७/२०७२-७३ १३५२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी समूह/ हाइड्रोलोजी उपसमूह ५६/२०७२-७३ १३५१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ५५/२०७२-७३ १३५०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी ५४/२०७२-७३ १३४९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७३ मंसिर २६ सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल ५३/२०७२-७३ १३४८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल शिक्षा सेवा स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन १९/२०७२-७३ १३४७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल विविध सेवा - १८/२०७२-७३ १३४६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह १७/२०७२-७३ १३४५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह १६/२०७२-७३ १३४४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल लेखापरीक्षण सेवा लेखापरीक्षण १५/२०७२-७३ १३४३/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल प्रशासन सेवा - प्रशासन १४/२०७२-७३ १३४२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल परराष्ट्र सेवा परराष्ट्र १३/२०७२-७३ १३४१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा एगृइकोनोमिकल मार्केटिङ्ग समूह १२/२०७२-७३ १३४०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह ११/२०७२-७३ १३३९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा ला. पो. एण्ड डे. डे. १०/२०७२-७३ १३३८/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा फिसरीज समूह ९/२०७२-७३ १३३७/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल कृषि सेवा हर्टिकल्चर समूह ८/२०७२-७३ १३३६/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग समूह ७/२०७२-७३ १३३५/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा जियोलोजी समूह/ हाइड्रोलोजी उपसमूह ६/२०७२-७३ १३३४/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल 5/2072/73 1333 २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / इरिगेशन ४/२०७२-७३ १३३२/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ३/२०७२-७३ १३३१/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / स्यानिटरी २/२०७२-७३ १३३०/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्
०००० ०० सह सचिव नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समूह / हाइवे १/२०७२-७३ १३२९/प्रकाशन २०७२/०७३ डाउनलोड गर्नुहोस्


   शासकीय पुनर्संरचना

   शासकीय पुनर्संरचना

लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी