प्रशासन सुधार सुझाब समितिको प्रतिवेदन, २०७०  भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण  सरुवा सम्वन्धी मापदण्ड, २०७१ 

Nepal Government- Great Seal

e-government system


  EROPA SEMINAR

  Study Reports For Comments

Minister    
Lalbabu Pandit
  
Minister  
Lalbabu Pandit  
Secretary    
Naindra Prasad Upadhyaya  
Secretary  
Naindra Prasad Upadhyaya