प्रशासन सुधार सुझाब समितिको प्रतिवेदन, २०७० 

Nepal Government- Great Seal

Minister    
Lalbabu Pandit
  
Minister  
Lalbabu Pandit  
Secretary    
Naindra Prasad Upadhyaya  
Secretary  
Naindra Prasad Upadhyaya