प्रशासन सुधार सुझाब समितिको प्रतिवेदन, २०७०  भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण 

Nepal Government- Great Seal

विद्युतीय सरकारी कार्यसंचालन प्रणाली


  EROPA SEMINAR

मन्त्री    
लालबाबु पण्डित
  
मन्त्री  
लालबाबु पण्डित  
सचिव    
ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय  
सचिव  
ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय