छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. बिषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ (नमूना) नमुना कानुन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-१२-६
 
२. पदस्थापन / कामकाज सम्बन्धी सूचना (शाखा अधिकृत BAT-35)। नमुना कानुन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-१
 
३. स्थानीय तहको नमूना सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ नमुना कानुन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८-१०-५
 
४. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन , २०७८ (नमूना सहित) सम्बन्धमा । नमुना कानुन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-८-१४
 
५. प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि (नमुना कार्यविधि) नमुना कानुन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७८-८-९
 
६. नमुना कानुन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-४-३२
 
७. स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-३-३१
 
८. गाउँपालिका/नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (नमूना) पठाइएको । (श्री स्थानीय तह सबै) नमुना कानुन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२
 
९. विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (नमूना) पठाइएको । (श्री महानगरपालिका सबै, श्री उपमहानगरपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) नमुना कानुन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-२-३१
 
१०. नमूना कानून पठाईएको सम्बन्धमा । (......गाउँपालिका/नगरपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७) (स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-२५
 
११. टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) नमूना कार्यविधि, २०७७ नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-८-१६
 
१२. नमुना कानुन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-५-२३
 
१३. व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७६-१०-२२
 
१४. राजस्व सुधार कार्य योजना तर्जुमा दिग्दर्शन । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७६-१०-२२
 
१५. घर जग्गा बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७६ । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) नमुना कानुन सङ्घीय मामिला शाखा २०७६-१०-२२
 
Showing 1 to 15 of 53 records