क्र.स मिती शिर्षक  
२०७३ फाल्गुन २३ जरुरी "कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम पठाउने सम्बन्धमा |" पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ माघ १७ काज फिर्ता सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक १२ परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ भाद्र २६ काज फिर्ता सम्बन्धमा (मिति २०७२/१२/०२) पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ भाद्र २६ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।१।२८ को परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ भाद्र २६ सरुवा, काज र सरुवा सहमति सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।२।१४ को परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
२०७२ पुस ३० युजर लगईन र पासवर्ड सम्बन्धमा निजामती किताबखानाको परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्