छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (जिसस सबै / स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-६-११
 
२. परिपत्र सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-६-११
 
३. नबिन सोच बिचार संकलनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-६-९
 
४. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-६-९
 
५. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-६-७
 
६. बैदेशिक अध्ययन (JDS 2023) मा मनोनयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-६-६
 
७. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-६-२
 
८. लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-५-३१
 
९. संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-५-२६
 
१०. 2022 EROPA Conference परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-५-२६
 
११. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमासम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-५-२४
 
१२. EROPA सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-५-२०
 
१३. LISA को गुणस्तर परीक्षण पश्चातको नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-५-२०
 
१४. परिपत्र सम्बन्धमा । (संघीय मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-५-१५
 
१५. JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-५-१४
 
Showing 1 to 15 of 1446 records