साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल वन सेवा र नेपाल विविध सेवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ( बढुवा सुचना नं. २८-०७९/८० र २९-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१०-२ )

बढुवा शाखा २०७९ माघ ३ गते मंगलबार

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना