छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बढुवा सुचना

उपसचिव वा सो सरह श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा ( बढुवा सुचना नं. ६७-०७९/८० र ६८-०७९/८०, निर्णय मिति:२०७९-१०-९ )

बढुवा शाखा २०७९ माघ १० गते मंगलबार

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्धारा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

Download Attached File:


थप बढुवा सुचना